Reitsma Advocaten

Algemene voorwaarden

Rechtsvorm
 
1. E.J.H. Reitsma Advocaten Praktijk B.V. is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder inschrijvingsnummer 09203371 en voert de naam ‘Reitsma Advocaten’ als handelsnaam.
 
Overeenkomst van opdracht
 
2. Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een overeenkomst tussen de cliënt en het advocatenkantoor waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Ter beschikking stellen van informatie
 
3. De advocaat zal zich inspannen de overeenkomst met cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Cliënt zal aan de advocaat alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, evenals alle informatie die advocaat van belang acht voor de behandeling van de zaak. De advocaat zal zich inspannen om het resultaat te bereiken dat cliënt voor ogen staat, maar hij garandeert niet dat dit resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.
 
Inschakeling derden
 
4. Bij de uitvoering van een opdracht mag de advocaat mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan de advocaat zijn verbonden. De advocaat zal daarover vooraf overleg plegen met cliënt. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat één of meer personen die niet aan de advocaat verbonden zijn, worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal de advocaat niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon of personen onverhoopt mochten worden gemaakt. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
 
Aansprakelijkheid
 
5. De aansprakelijkheid van E.J.H. Reitsma Advocaten Praktijk B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polis niet ten laste van de verzekeraar komt.

6. Indien en om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid jegens de cliënt beperkt tot het door E.J.H. Reitsma Advocaten Praktijk B.V.  in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 
7. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade wordt bij dezen uitgesloten. De aansprakelijkheid voor beroepsfouten gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit anderen hoofde, zoals onrechtmatige daad. De advocaat voert de opdracht uitsluitend uit ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de werkzaamheden van de advocaat geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart de advocaat tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden die de advocaat ten behoeve van cliënt verrichten of hebben verricht.
 
8. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de advocaat aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door de advocaat afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de advocaat in verband met die verzekering draagt.
 
Honorarium en declaraties
 
9. Het honorarium van de advocaat wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasbare uurtarieven, eventueel vermeerderd met een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten en met de gemaakte kosten, tenzij een andere wijze van de berekening van het honorarium is overeengekomen. Uurtarieven luiden exclusief BTW. De advocaat heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door hem/haar in rekening gebrachte vergoedingen jaarlijks te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. De advocaat is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium en verschotten te verlangen.
 
10. Betaling van de declaraties van de advocaat dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en in geval van enige tekortkoming van cliënt onverwijld. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is cliënt buitengerechtelijke incassokosten (conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) verschuldigd. Daarnaast is de cliënt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd. De zakelijke cliënt is na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn tot aan de dag van de volledige voldoening de wettelijke handelsrente verschuldigd (6:119a BW).
 
Geschillen
 
11. Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.
Wanneer wij er niet in slagen om uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door ons aan u te verzenden opdrachtbevestiging waarin naar de regeling wordt verwezen.
 
Rechtsverhouding
 
12. De verhouding tussen cliënt en de advocaat wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien, voor zover niet minnelijk te beëindigen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter